ΑΣΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2018

Τμήματα προετοιμασίας για τις γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Πληροφορίίες εδώ.

Κατανομή θέσεων 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνολικά 548 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στις ακόλουθες κατηγορίες.

• ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Νομικής – κατηγορία 101)  110 θέσεις

• ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Νομικής – κατηγορία 101) 44 θέσεις 

• ΠΕ Εφοριακών (κατηγορία 102) 297 θέσεις 

• ΠΕ Τελωνειακών (κατηγορία 102) 75 θέσεις

• ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Στατιστικής/ Ασφαλιστικής – κατηγορία103) 11 θέσεις

• ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Στατιστικής/ Ασφαλιστικής – κατηγορία 103) 11 θέσεις

 Τμήματα προετοιμασίας για τον γραπτό διαγωνισμού του Υπουργείου Οικονομικών
 Τα μαθήματα και η ύλη τους:
 
Η ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική με την συμβολή πεπειραμένης ομάδας καθηγητών, ξεκινάει τμήματα  με οργανωμένη την ύλη σε σημειώσεις για τα παρακάτω μαθήματα:
Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων
  • Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξεταστεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο

  •   Έννοια και φύση των φόρων. Διακρίσεις των φόρων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αμέσων και εμμέσων φόρων. Διάρθρωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Επιδιώξεις και στόχοι της φορολογικής πολιτικής. Κατανομή του φορολογικού βάρους. Αντιδράσεις φορολογουμένων (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, μετακύληση εμμέσων φόρων). Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Περί δημοσίου προϋπολογισμού γενικά. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Δημοσιονομική και φορολογική πολιτική στον προσδιορισμό. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού. Απολογισμός και γενικός ισολογισμός. Γενικά περί διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων και διοικητικής εκτέλεσης. Έννοια, είδη και κανόνες πιστώσεων. Ανάληψη δημοσίων δαπανών και προληπτικός έλεγχος αυτών. Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις προμηθειών και δημοσίων έργων.
 Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων
  •  Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός – αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος – κοστολόγηση. Γενικά περί ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τον κώδικα φορολογικών στοιχείων. Ελεγκτική Επιχειρήσεων.
 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική
  • Στατιστικές μονάδες. Στατιστικά γνωρίσματα και Μεταβλητές. Κατανομές συχνοτήτων. Απόλυτη και σχετική συχνότητα. Ιστογράμματα. Αθροιστικές κατανομές συχνοτήτων. Μέτρα θέσης. Μέτρα απόκλισης. Άλλες παράμετροι κατανομών συχνοτήτων. Παράμετροι κατανομών. Κοινές κατανομές και διάφορες προτάσεις γύρω από τη μέση τιμή και διακύμανση. Έλεγχος Υποθέσεων. Τυπικές Στατιστικές Μέθοδοι Ελέγχου Υποθέσεων. Παραμετρικοί – Μη παραμετρικοί έλεγχοι. Ανάλυση διακύμανσης. Συσχέτιση. Θεωρία Πιθανοτήτων. Παλινδρόμηση. 

Τα μαθήματα για τον διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών χωρίζονται σε 3 ομάδες. 
Συγκεκριμένα : 
 Ομάδα 1η : Πτυχίο Οικονομολόγων – Διοικητικών

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Λεκτικές Δεξιότητες (Σ.Β. 1)

32 ώρες

Λογιστική & Ελεκτική (Σ.Β. 3)

80 ώρες

Σύνολο 

112 ώρες 

Ομάδα 2η : Πτυχίο Νομικής

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Λεκτικές Δεξιότητες (Σ.Β. 1)

32 ώρες

Δημοσιονομικό & Φορολογικό Δίκαιο (Σ.Β. 3)

48 ώρες

Σύνολο 

80 ώρες 

Ομάδα 3η : Πτυχίο Στατιστικής

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Λεκτικές Δεξιότητες (Σ.Β. 1)

32 ώρες

Στατιστική  (Σ.Β. 3)

60 ώρες

Σύνολο 

92 ώρες